1 L

ALGA OFF ANTYGLON

DZIAŁANIE GLONOBÓJCZE, BAKTERIOBÓJCZE I GRZYBOBÓJCZE
• DO JACUZZI I MINI BASENÓW

OPIS PRODUKTU:

Produkt o działaniu glonostatycznym, bakteriobójczym i bójczym wobec grzybów drożdżopodobnych, przeznaczony do dezynfekcji wody i zapobiegania rozwojowi glonów w basenach kąpielowych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Środek dozować bezpośrednio do basenu, wieczorem po zakończeniu kąpieli za pomocą automatycznych układów dozujących lub ręcznie. Układ obiegu wody powinien być czynny przez co najmniej 12 godzin.

DOZOWANIE:

• przy śliskim dnie oraz zielonych osadach w niecce basenu: 800 ml/na każde 10 m³ wody w basenie.
• w przypadku stosowania dezynfekcji chlorowej: 200 ml/na każde 10 m³ wody w basenie, profilaktycznie co 2 tygodnie.

pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr: 4356/11

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Aquatic. Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

ryba

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
PH410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.