1 KG

CHLOR SZOK

NATYCHMIASTOWA DEZYNFEKCJA • DO JACUZZI I MINI BASENÓW

OPIS PRODUKTU:

Szybko rozpuszczalny granulat o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych, przeznaczony do natychmiastowej dezynfekcji wody w basenach kąpielowych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem GAMIX Chlor Shock należy wyregulować odczyn pH wody w basenie za pomocą odpowiednich preparatów (pH Plus lub pH Minus). Zalecany zakres pH 7,0 -7,6. Zawartość aktywnego chloru utrzymywać na poziomie 0,3 mg/l.

DOZOWANIE:

• woda czysta (klarowna) 100 g granulatu na 10 m³
• woda zabrudzona (mętna) 200 g granulatu na 10 m³

ZALECENIA:

• Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Stosować wieczorem po zakończeniu kąpieli.
• Systematycznie kontrolować odczyn pH i poziom aktywnego chloru w wodzie basenowej.
• Dodatkową kontrolę parametrów wody basenowej przeprowadzić przy dużej liczbie użytkowników, po burzy, przy silnym wietrze i wysokiej temperaturze. Zaleca się odpowiednie zastosowanie dodatkowych dawek produktu.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 KG

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Elementy oznakowania:
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

wykrzyknik
ryba

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.