1 KG

CHLOR SZOK

NATYCHMIASTOWA DEZYNFEKCJA • DO JACUZZI I MINI BASENÓW

OPIS PRODUKTU:

Szybko rozpuszczalny granulat o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych, przeznaczony do natychmiastowej dezynfekcji wody w basenach kąpielowych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem GAMIX Chlor Shock należy wyregulować odczyn pH wody w basenie za pomocą odpowiednich preparatów (pH Plus lub pH Minus). Zalecany zakres pH 7,0 -7,6. Zawartość aktywnego chloru utrzymywać na poziomie 0,3 mg/l.

DOZOWANIE:

• woda czysta (klarowna) 100 g granulatu na 10 m³
• woda zabrudzona (mętna) 200 g granulatu na 10 m³

ZALECENIA:

• Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Stosować wieczorem po zakończeniu kąpieli.
• Systematycznie kontrolować odczyn pH i poziom aktywnego chloru w wodzie basenowej.
• Dodatkową kontrolę parametrów wody basenowej przeprowadzić przy dużej liczbie użytkowników, po burzy, przy silnym wietrze i wysokiej temperaturze. Zaleca się odpowiednie zastosowanie dodatkowych dawek produktu.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 KG

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410.
Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

wykrzyknik
ryba

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.