1 KG

CHLOR TABLETKI 20G

DEZYNFEKCJA CIĄGŁA • DO JACUZZI I MINI BASENÓW

OPIS PRODUKTU:

Wolno rozpuszczający się, chlorowy środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej, w wannach z hydromasażem i jacuzzi. Produkt ze względu na formę tabletek jest wyjątkowo łatwy i wygodny w użyciu. Tabletki rozpuszczają się wolno, zapewniają utrzymanie stężenia aktywnego chloru w sposób ciągły. Dzięki temu korzystanie z basenu staje się łatwiejsze, jednocześnie woda jest świeższa i sprawia przyjemniejsze wrażenie przez dłuższy czas.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem GAMIX Chlor Long Tabs należy wyregulować odczyn pH wody w basenie, wannie z hydromasażem i jacuzzi za pomocą odpowiednich preparatów (pH Plus lub pH Minus). Zalecany zakres pH 7,0 – 7,6.

DOZOWANIE:

Baseny, wanny z hydromasażem i jacuzzi: jedna tabletka 20 g na 1 m³ na 1 tydzień.

ZALECENIA:

• Tabletki umieszczać w boi dozującej lub w skimmerze.
• Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.
• Przed wejściem kąpiących się do basenu/wanny/jacuzzi wyjąć tabletkę i umieścić w pojemniku z wodą. Po zakończeniu kąpieli ponownie umieścić bojkę w basenie. Wodę z pojemnika wlać do basenu/wanny/jacuzzi.
• Systematycznie kontrolować odczyn pH i poziom aktywnego chloru w wodzie basenowej.
• Zawartość aktywnego chloru utrzymywać na poziomie 0,3 mg/l.
• W przypadku zmętnienia wody lub po wymianie wody podnieść zawartość aktywnego chloru do 6 mg/l.
• Stosować wieczorem po zakończeniu kąpieli.
• Dodatkową kontrolę parametrów wody basenowej i odpowiednią korektę przeprowadzić przy dużej liczbie użytkowników, po burzy, przy silnym wietrze i wysokiej temperaturze.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 KG

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Ox. Sol. 2 H272, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410.
Może intensyfikować pożar; utleniacz. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

wykrzyknik
ogien
ryba

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nazwy niebezpiecznych substancji wymienione na etykiecie:
Zawiera: symklosen.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.