1 L
1 L
Poprzedni
Następny

ALGA OFF ANTYGLON

DZIAŁANIE GLONOBÓJCZE, BAKTERIOBÓJCZE I GRZYBOBÓJCZE NA WODĘ W BASENIE

OPIS PRODUKTU:

Produkt o działaniu glonostatycznym, bakteriobójczym i bójczym wobec grzybów drożdżopodobnych, przeznaczony do dezynfekcji wody i zapobiegania rozwojowi glonów w basenach kąpielowych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt Alga Off Antyglon dozować bezpośrednio do basenu, wieczorem po zakończeniu kąpieli za pomocą automatycznych układów dozujących lub ręcznie. Układ obiegu wody powinien być czynny przez co najmniej 12 godzin. Stosować dawkę 800 g na każde 10 m3 wody w basenie.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 L | 4 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Aquatic. Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

ryba

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
PH410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.