500 ml

ANTYOWAD

PREPARAT DO USUWANIA OWADÓW Z KAROSERII

OPIS PRODUKTU:

Środek do usuwania resztek owadów i ptasich odchodów. Dzięki specjalnej formule zmiękcza i rozpuszcza pozostałości po owadach i ptasich odchodach ułatwiając ich usuwanie. Bezpieczny dla lakieru, chromu, elementów plastikowych, wycieraczek oraz szyb reflektorów szklanych oraz z poliwęglanu. Nie pozostawia smug.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskaj czyszczony element z nie- wielkiej odległości. Pozostaw preparat na czyszczonej powierzchni 2 minuty. Przetrzyj szmatką lub gąbką. Spłucz silnym strumieniem wody. W razie konieczności powtórz czynność.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Definicja produktu: Mieszanina.
Klasyfikacja według rozporządzenia WE 1272/ 2008 (CLP).
Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy. (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2).

Elementy oznakowania:

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Składniki zgodnie z rozporządzeniem o detergentach (648/2004/WE) wraz z późn. zm.:
Zawiera anionowe środki powierzchniowo czynne (< 5%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (< 5%), fosforany (< 5%) środki konserwujące (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol).

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

wykrzyknik

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 Działa drażniąco na oczy.