1 L

SZAMPON Z WOSKIEM CARNAUBA

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

OPIS PRODUKTU:

Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi.
Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 L