1 L

SZAMPON Z WOSKIEM CARNAUBA

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

OPIS PRODUKTU:

Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi.
Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Definicja produktu: Mieszanina.
Klasyfikacja według rozporządzenia WE 1272/ 2008 (CLP).
Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy. (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2).

Elementy oznakowania:

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Składniki zgodnie z rozporządzeniem o detergentach (648/2004/WE) wraz z późn. zm.:
Zawiera anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%); niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%); środki konserwujące (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE); kompozycja zapachowa.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

wykrzyknik

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 Działa drażniąco na oczy.