1,5 L

BLUE RINSE: ZAPACH MORSKI

DO SPŁUCZEK W TOALETACH TURYSTYCZNYCH

OPIS PRODUKTU:

Preparat w formie koncentratu do zastosowania w zbiornikach z czystą wodą do spłukiwania w przenośnych toaletach, w przyczepach kempingowych, autobusach i na jachtach. Środek eliminuje nieprzyjemne zapachy, zapobiega gromadzeniu się gazów, wspomaga rozpuszczanie się fekaliów oraz ułatwia utrzymanie zbiornika w czystości.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wlej preparat bezpośrednio do zbiornika na czystą wodę, dolej czystej wody.
Dozowanie: 100 ml na 15 L pojemności zbiornika.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1,5 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318.
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

zraca-ciecz
wykrzyknik

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nazwy niebezpiecznych komponentów umieszczone na etykiecie:
Zawiera: azotan (V) wapnia.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.