500 ml
500 ml
Poprzedni
Następny

CZYSZCZENIE FELG

Z EFEKTEM KRWAWIENIA

OPIS PRODUKTU:

Wysoce efektywny i bezpieczny w użyciu żel do czyszczenia wszystkich rodzajów felg: stalowych, aluminiowych, chromowanych oraz lakierowanych. Dzięki nowatorskiej formule bardzo łatwo i szybko usuwa wszelkie uporczywe zabrudzenia, w tym osad z klocków hamulcowych i zabrudzenia drogowe. Zastosowanie środka daje efekt na feldze tzw. „krwawienia” zabarwienia nanie- sionego żelu na czerwono. Mycie felg za pomocą żelu jest szybkie, efektywne, skuteczne i nie wymaga wysiłku. Dzięki żelowej formule środek przywiera do mytej powierzchni, przez co jest bardziej skuteczny. Brud jest usuwany bez ryzyka zarysowania mytej powierzchni. Środek bezpieczny dla kostki brukowej i płytek gresowych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem upewnij się, że felga jest chłodna w dotyku. W sposób równomierny spryskaj felgę z niewielkiej odległości. W zależności od stopnia zabrudzenia pozostaw preparat na czyszczonej powierzchni od 3 do 5 minut. Preparat zabarwi felgę na kolor czerwony, co oznacza, że brud został rozpuszczony (w niektórych rodzajach zabrudzeń dopuszczalne jest chwilowe zabarwienie na inne kolory). W celu usunięcia zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc użyj szczotki do czyszczenia felg. Po umyciu dokładnie spłucz felgi i zaciski klocków hamulcowych silnym strumieniem wody. Nie używaj w nasłonecznionym miejscu i na rozgrzanych felgach. Nie dopuść do wyschnięcia preparatu na mytej powierzchni.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Definicja produktu: Mieszanina.
Klasyfikacja według rozporządzenia WE 1272/ 2008 (CLP).
Acute Tox.4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu. (Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4).
Skin Sens.1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. (Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1).
Eye Irrit.2 H319 Działa drażniąco na oczy. (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2).

Elementy oznakowania:
Zawiera tioglikolan sodu, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

Dodatkowe informacje na etykiecie:
Składniki zgodnie z rozporządzeniem o detergentach (648/2004/WE) wraz z późn. zm.:
Zawiera anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (<5%), kompozycję zapachową, środki konserwujące: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

wykrzyknik

UWAGA

Nazwy niebezpiecznych substancji wymienione na etykiecie:
Zawiera: symklosen.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.