250 ml

DEZYNFEKCYJNY ŻEL DO RĄK

BAKTERIOBÓJCZY, GRZYBOBÓJCZY I WIRUSOBÓJCZY

OPIS PRODUKTU:

Żel do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

SPOSÓB UŻYCIA:

3 ml produktu wcierać w uprzednio umyte dłonie przez 30 sekund. Nie spłukiwać Unikać kontaktu z oczami. Substancja czynna w 100 g produktu: etanol 71 g.

POZWOLENIE NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM NR: 8785/22

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 250 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

ogien_2
wykrzyknik

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.