5 L

G12/G12+ PŁYN DO CHŁODNIC

SAMOCHODOWYCH WSZYSTKICH TYPÓW • -35ºC • LONG LIFE

OPIS PRODUKTU:

Wielosezonowy płyn do chłodnic samochodowych o wydłużonym okresie eksploatacji. Przeznaczony do układów chłodzenia wszystkich typów samochodów z chłodzeniem cieczowym. Zalecany również do chłodnic aluminiowych. Skutecznie zabezpiecza układ chłodzenia przed zamarzaniem i przegrzaniem, dzięki zawartości wysokiej klasy inhibitorów, chroni przed korozją elementy konstrukcyjne chłodnic. Nie zawiera krzemianów, azotynów, fosforanów, amin, boranów. Charakteryzuje się wydłużonym okresem eksploatacji – 2-krotnie dłuższym od typowych płynów.

SPEŁNIA WYMAGANIA:

AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE/VW TL 774-F, ASTM D 3306, BS 6580, SAE J 1034, FORD WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz DBL 7700.30/325,3, MTU-MTL 5048, Porsche, MAN Typ 324-SNF, PN-C-4007:2000

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 5 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373.
Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uszkodzenie narządów (nerki) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

ludzik
wykrzyknik

UWAGA

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczone na etykiecie:
Zawiera: glikol etylenowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (nerki) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.