5 L

G13 PŁYN DO CHŁODNIC

SAMOCHODOWYCH WSZYSTKICH TYPÓW • -35ºC • LONG LIFE

OPIS PRODUKTU:

Wielosezonowy płyn do chłodnic samochodowych o wydłużonym okresie eksploatacji. Przeznaczony do układów chłodzenia wszystkich typów samochodów z chłodzeniem cieczowym. Zalecany również do chłodnic aluminiowych. Skutecznie zabezpiecza układ chłodzenia przed zamarzaniem i przegrzaniem, dzięki zawartości wysokiej klasy inhibitorów, chroni przed korozją elementy konstrukcyjne chłodnic. Nie zawiera krzemianów, azotynów, fosforanów, amin, boranów. Charakteryzuje się wydłużonym okresem eksploatacji – 2-krotnie dłuższym od typowych płynów.

SPEŁNIA WYMAGANIA:

AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE/VW TL 774-J, PN-C-40007:2000, ASTM D3306, BS 6580, ASTM D4985, CES 14603, CUNA NC 956-16, Mercedes-Benz MB 325.5 oraz 325.6, MTL 5048, Liebherr Minimum LH-01-COL3A, Deutz DC CC-14, IRIZAR, S-COOP

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 5 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373.
Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uszkodzenie narządów (nerki) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

ludzik
wykrzyknik

UWAGA

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczone na etykiecie:
Zawiera: glikol etylenowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (nerki) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.