1 L

FLOCK SUPER

KOAGULACJA ZANIECZYSZCZEŃ W WODZIE BASENOWEJ

OPIS PRODUKTU:

Preparat do usuwania mętności wody basenowej i uzyskiwania efektu krystalicznej przeźroczystości. Nadaje się zarówno do ręcznego, jak i automatycznego dozowania.

Zastosowanie środka powoduje powstawanie z maleńkich zanieczyszczeń (pyłków) większych cząstek, które zatrzymywane są przez filtr lub opadają na dno i można je zebrać odkurzaczem podwodnym. Po dodaniu preparatu należy sprawdzać ciśnienie na manometrze i w razie potrzeby wykonać płukanie filtra. Działa najlepiej przy pH w przedziale 7,0-7,6. Szybko tworzy na lustrze wody płatki zanieczyszczeń, które łatwo odfiltrować. 

SPOSÓB UŻYCIA:

• Dozowanie ręczne: wlej wzdłuż krawędzi basenu 3 ml preparatu/m3 wody.
• Dozowanie automatyczne: stosuj zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 L | 4 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Met. Corr.1 H290; Skin Corr. 1B H314.
Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

zraca-ciecz

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nazwy niebezpiecznych komponentów umieszczone na etykiecie:
Zawiera: polichlorek glinu.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.