5 L

ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY

-20ºC • APPLE CINNAMON

OPIS PRODUKTU:

Gotowy do użycia, niezamarzający zimowy płyn do spryskiwaczy
szyb i reflektorów samochodowych wszystkich typów. Usuwa brud i osad drogowy. Posiada przyjemny zapach, nie powoduje refleksów i odbłysków świetlnych. Obojętny dla powierzchni
gumowych i lakierowanych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosuj gdy temperatury spadają poniżej +10ºC i istnieje ryzyko wystąpienia temperatur ujemnych. Stosuj przy temperaturze otoczenia powyżej -20ºC.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 5 L

Dostępne temperatury krystalizacji: -10ºC, -15ºC, -17ºC, -20ºC, -22ºC, -30ºC, -50ºC, -60ºC

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Flam. Liq. 3 H226 Łatwopalna ciecz i pary. (Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3).

Elementy oznakowania:
Dodatkowe informacje na etykiecie:
Składniki zgodnie z rozporządzeniem o detergentach (648/2004/WE) wraz z późn. zm.:
Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), kompozycje zapachowe.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226 Łatwopalna ciecz i pary.