750 ml

HYDROPHOBIC CAR SHAMPOO

AUTO SZAMPON HYDROFOBOWY

OPIS PRODUKTU:

Skoncentrowany szampon do mycia samochodu z Nano technologią, o przyjemnym zapachu BLACK. Bardzo skutecznie myje. Usuwa zabrudzenia drogowe, smołę oraz zabrudzenia pochodzące z owadów. Dzięki zawartości nano cząsteczek krzemionki koloidalnej zabezpiecza przed przywieraniem brudu i kurzu do karoserii. Nano cząsteczki tworzą na karoserii niewidzialną powłokę, która separuje cząsteczki brudu od jej powierzchni. Technologia NANO pozwala na uzyskanie zwielokrotnionego efektu odpychania cząstek wody, kurzu i wszelkich innych zabrudzeń. Po umyciu lakier sprawia wrażenie odnowionego i zregenerowanego.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem wstrząśnij opakowaniem. Rozpuść 20 ml szamponu w 5 litrach wody, nanieś na karoserię przy pomocy gąbki, następnie spłucz dokładnie wodą. Nadmiar wody zbierz przy pomocy szmatki z irchy. Przy bardzo silnych zabrudzeniach zastosuj 40 ml szamponu na 5 litrów wody. Uwaga: Nie używaj w słońcu ani na rozgrzany lakier.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 750 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Definicja produktu: Mieszanina.
Klasyfikacja według rozporządzenia WE 1272/ 2008 (CLP).
Acute Tox.4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu. (Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4).
Skin Sens.1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. (Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1).
Eye Irrit.2 H319 Działa drażniąco na oczy. (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2).

Elementy oznakowania:
Zawiera tioglikolan sodu, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

Dodatkowe informacje na etykiecie:
Składniki zgodnie z rozporządzeniem o detergentach (648/2004/WE) wraz z późn. zm.:
Zawiera anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (<5%), kompozycję zapachową, środki konserwujące: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

wykrzyknik

UWAGA

Nazwy niebezpiecznych substancji wymienione na etykiecie:
Zawiera: symklosen.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.