1 L
1 L
Poprzedni
Następny

METAL OFF

USUWANIE ZWIĄZKÓW METALI I WAPNIA ORAZ ZMIĘKCZANIE WODY

OPIS PRODUKTU:

Środek do usuwania związków metali i wapnia oraz zmiękczania wody w basenie. Dzięki zastosowaniu środka w prosty sposób pozbędziesz się nieorganicznych osadów bez konieczności wymiany wody. Osady się skrystalizują, następnie przy użyciu filtracji zostaną usunięte z wody. Dodatkowo dzięki miękkiej wodzie poprawi się komfort kąpieli.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem preparatu przy pomocy środków Gamix pH Minus lub Gamix pH Plus wyreguluj pH wody do wartości 7,5. Przy włączonej filtracji wlej preparat bezpośrednio do basenu. Zostaw włączoną filtrację przez 48 godzin. Jeżeli woda nadal nie będzie klarowna, wyłącz filtrację na 24 godziny, przy pomocy odkurzacza zbierz osad z dna basenu. Wypłucz złoże filtra. Sprawdź pH wody, prawidłowa wartość to zakres 7,0-7,6. W przypadku innej wartości, skoryguj pH przy pomocy środków Gamix pH Minus lub Gamix pH Plus.

DOZOWANIE:

300-600 ml / 10 m³

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 L | 4 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. H318.
Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

zraca-ciecz
wykrzyknik

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie:
Zawiera: kwas etidronowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 Może powodować korozję metali.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.