1 kg

PH+ PLUS

PODWYŻSZANIE WARTOŚCI PH W WODZIE BASENOWEJ

OPIS PRODUKTU:

Szybko rozpuszczający się granulat do podwyższania wartości pH wody basenowej. Aby dezynfekcja była skuteczniejsza a komfort kąpiących się maksymalny, niezbędna jest stała kontrola pH wody. Idealna wartość odczynu pH wody basenowej powinna mieścić się w zakresie 7,0-7,6. Każde odchylenie od wskazanego poziomu powoduje osłabienie działania środków dezynfekcyjnych, podrażnienie spojówek, podrażnienia skórne, korozję elementów metalowych itp. Aby uniknąć niepożądanych efektów, należy przynajmniej raz w tygodniu sprawdzać wartość pH wody i ją regulować.

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozpuść odpowiednią ilość preparatu w pojemniku z wodą, przy włączonej filtracji wlej bezpośrednio do basenu, odczekaj cykl filtracyjny (pojemność basenu dzielona przez wydajność pompy), wykonaj pomiar wartości pH wody. W przypadku gdy wartość pH nadal będzie niewłaściwa, powtórz dozowanie, zmniejszając je o połowę. Idealna wartość odczynu pH wody basenowej powinna wahać się w zakresie 7,0-7,6.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 KG | 4 KG | 6 KG

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Eye Irrit. 2 H319.
Działa drażniąco na oczy.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

wykrzyknik

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 Działa drażniąco na oczy.