1 L
500 ml
Poprzedni
Następny

PODPAŁKA DO KOMINKA

OPIS PRODUKTU:

Podpałka do rozpalania kominków, grilli, ognisk.

SPOSÓB UŻYCIA:

Równomiernie polej rozpalany materiał podpałką. Przyłóż źródło ognia.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML | 1L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Asp. Tox. 1 H304.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

ludzik

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.