5 L

PREPARAT CZYSZCZĄCY

MYCIE PO REMONCIE • ZAPACH CYTRYNOWY

ZASTOSOWANIE:

• usuwa pyłki wapienne z powierzchni po remoncie
• myje i nabłyszcza płytki gresowe, panele, parkiety, okna
• usuwa kamień z armatury kuchennej i łazienkowej, kabin prysznicowych oraz wanien i umywalek
• usuwa plamy z rdzy, soków i czerwonego wina

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem sprawdź działanie środka czy nie wyrządza szkody na mytej powierzchni.

• mycie powierzchni po remoncie: roztwór 1:20 z wodą
• codzienne mycie powierzchni: roztwór 1:30 z wodą
• usuwanie kamienia: roztwór 1:1 z wodą
• usuwanie plam: roztwór 1:1 z wodą

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 5 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Elementy oznakowania:

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.