1 L

PREPARAT DEZYNFEKCYJNY

WIRUSOBÓJCZY, BAKTERIOBÓJCZY, GRZYBOBÓJCZY

OPIS PRODUKTU:

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk, do stosowania w sytuacjach i obszarach wymagających przestrzegania wysokiego poziomu higieny: w placówkach związanych z ochroną zdrowia, przemyśle spożywczym, zakładach użyteczności publicznej, w warunkach przemysłowych i domowych, a także do dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń mających jak i niemających kontaktu z żywnością w tym również w obszarze medycznym.

Produkt przeznaczony do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

SPOSÓB UŻYCIA:

HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK:
3 ml produktu wcierać w uprzednio umyte dłonie przez 30 sekund. Unikać kontaktu z oczami.

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI:
Nanieść na uprzednio umytą powierzchnię, całkowicie ją zwilżając. Powierzchnia musi pozostawać wilgotna przez 1- 5 minut. Nie wymaga spłukiwania.

POZWOLENIE NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM NR: 8543/21

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 1 L

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

ogien_2
wykrzyknik

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.