500 ml

ŻEL CZYSZCZĄCY: GRILL, KOMINEK, PIEKARNIK

USUWA NALOTY I PRZYPALENIA

OPIS PRODUKTU:

Preparat doskonale usuwa naloty dymowe oraz przypalony tłuszcz z powierzchni szklanych i metalowych. Dzięki żelowej formule nie spływa, lecz przywiera do mytej powierzchni. Idealnie nadaje się do czyszczenia grilli, szyb kominków oraz piekarników.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskaj powierzchnię preparatem, pozostaw na kilka minut. Przetrzyj ręcznikiem papierowym, spłucz wodą, wytrzyj do sucha. Uwaga: Przed zastosowaniem środka nanieś preparat w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić czy nie wyrządza szkód na mytej powierzchni.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Definicja produktu: Mieszanina.
Klasyfikacja według rozporządzenia WE 1272/ 2008 (CLP).
Skin Corr.1A H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. (Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1, podkategorie 1A).
Eye Dam.1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1).

Dodatkowe informacje na etykiecie:
Zawiera wodorotlenek sodu.
Składniki zgodnie z rozporządzeniem o detergentach (648/2004/WE) wraz z późn. zm.:
Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne (< 5%), EDTA i jego sole (< 5%).

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

zraca-ciecz

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.