500 ml

FELGA

PREPARAT DO MYCIA FELG

OPIS PRODUKTU:

Szybko działający, alkaliczny preparat do czyszczenia felg samochodowych. Doskonale usuwa brud i zapieczony osad pochodzący z klocków hamulcowych. Preparat posiada wyjątkową moc czyszczącą, sprawiającą, że felgi wyglądają jak nowe. Odpowiedni do wszystkich typów felg: aluminiowych, wykonanych ze stopów, chromowanych, stalowych oraz kołpaków.

SPOSÓB UŻYCIA:

Spryskaj felgę preparatem, odczekaj dwie minuty. W przypadku uporczywego zastarzałego brudu i plam, do czyszczenia użyj szczotki z twardym włosiem. Spłucz felgę silnym strumieniem wody.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 500 ML

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Definicja produktu: Mieszanina.
Klasyfikacja według rozporządzenia WE 1272/ 2008 (CLP).
Eye Dam.1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1).

Elementy oznakowania:
Zawiera etoksylowany alkohol tłuszczowy, alkohole tłuszczowe C11-13 rozgałęzione etoksylowane.

Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Składniki zgodnie z rozporządzeniem o detergentach (648/2004/WE) wraz z późn. zm.:
Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (<5%), fosforany (< 5%), środki konserwujące (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol).

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

zraca-ciecz

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.